Tin(y) Dishes

Koto Bolofo, "Mandela's tin dishes."  (Robben Island Prison, 1992)
Koto Bolofo, „Mandela’s tin dishes.“
(Robben Island Prison, 1992)
Advertisements